Brought! Stroke is not a sentence! The stroke center of the Oberig clinic is 3 years old!

1 February 2013

Доведено! Інсульт – не вирок! Інсультному центру клініки «Оберіг» 3 роки!
Доведено! Інсульт – не вирок! Інсультному центру клініки «Оберіг» 3 роки!