Successful restoration of blood flow 21 hours after the onset of stroke: a clinical case

29 July 2022

Успішне відновлення кровотоку через 21 годину з початку інсульту: клінічний випадок
Успішне відновлення кровотоку через 21 годину з початку інсульту: клінічний випадок